Finansiell rapportering

Hållbarhets­rapporter

Vi hjälper med allt från analys till produktion, vägledning och rådgivning för att påbörja, eller utveckla arbetet med hållbarhetsrapportering.

Solberg har lång erfarenhet inom rådgivning, copy, projektledning och produktion för tryck och online. Vi kan också bistå med ESG-rapportering och -kommunikation riktad specifikt mot kapitalmarknadens aktörer, exempelvis prospekt för gröna obligationer. Våra hållbarhetsrådgivare är GRI-certifierade.

Vi hjälper er med: 

  • Rådgivning kring innehåll och struktur 
  • Redovisningsteknisk expertis inom hållbarhetsramverk och lagkrav exempelvis GRI Standards 2021, NFRD, CSRD och ESRS, EU:s taxonomi, TCFD, SASB, FN:s Global Compact, Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.
  • Intressentdialog och väsentlighetsanalys 
  • Omvärlds- och nulägesanalys 
  • Benchmark och gapanalys 
  • Skribentarbete, projektledning, design och produktion 

För nya rapportörer rekommenderar vi vårt koncept för strategiskt hållbarhetsarbete som grund.

Beredd på kommande lagkrav på hållbarhets-rapporten? Vi får ofta frågor om CSRD, och vet att det upplevs som ganska krångligt. Vi erbjuder därför en kostnadsfri genomgång av CSRD, utfört av en senior hållbarhetsrådgivare. Läs mer om CSRD

Vanliga frågor

Berätta om bolagets hållbarhetsinitiativ internt och externt, var ödmjuk och transparent! Tänk på ert hållbarhetsarbete som en lång resa ni påbörjat.

Berätta för intressenterna om vad ni har för mål, hur det har gått hittills och dela med er av både med- och motgångar. Målsättningen med hållbarhetskommunikationen bör vara att initiera och upprätthålla en god dialog med intressenterna – de kan vara era viktigaste öron för att snappa upp nya trender och förväntningar.

Hållbarhetsrapporteringen kompletterar den traditionella finansiella rapporteringen, framför allt genom att beskriva det affärsmässiga, sociala och miljömässiga sammanhang som bolaget verkar i.

Hållbarhetsrapportering ger fördjupad information, såväl internt som externt, kring hur icke-finansiella frågor kan påverka ett bolags värde. Hållbarhetsdata är information som i allt högre utsträckning efterfrågas av investerare och som därmed påverkar bolagets varumärke och värdering.

GRI är idag det mest använda ramverket för hållbarhetsrapportering. Ramverket utgör en grund för hållbarhetsrapportering och ger riktlinjer kring den interna och externa rapporteringsprocessen. Att rapportera enligt GRI:s riktlinjer bidrar också till att stärka hållbarhetsrapportens trovärdighet. En aktiv intressentdialog och en väl genomförd väsentlighetsanalys är förutsättningar för en bra GRI-rapport.

Under 2016 införlivades EU-direktivet (NFRD) i svensk lagstiftning. Det innebär att det är lagkrav på att hållbarhetsrapportera för cirka 1500-2000 svenska bolag som uppfyller storlekskraven.

Direktivet innebär krav på rapportering av frågor som bland annat rör miljö, medarbetare, anti-korruption och mångfald, och bygger på principen att bolag ska rapportera eller förklara varför man inte rapporterar. Det finns inga krav på att använda specifika ramverk, men direktivet förespråkar användning av något av de etablerade ramverk som finns, exempelvis GRI.

Från och med Års- och hållbarhetsredovisningen 2024 kommer det nuvarande EU-direktivet NFRD uppdateras till CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive.

Dialogen med intressenter är avgörande. Omvärldsfaktorer, bolagets möjlighet att påverka och interna riskanalyser bör användas i arbetet med väsentlighetsanalysen.

För de flesta bolag finns det ingen brist på väsentliga ämnen, fokus bör därför snarare ligga på när och varför dessa ämnen är väsentliga. Till stor del handlar det om riskbedömning – vilken påverkan kan olika händelser få på bolaget?

Så här har vi gjort för att hjälpa andra

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till

Cecilia Gravenfors

Cecilia Gravenfors

Business Director