Om Solberg

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhetspolicy

Vårt förhållningssätt till olika frågor som rör hållbart företagande definieras i denna hållbarhetspolicy som är baserad på FN:s Global Compacts principer och pekar ut riktlinjer för hur vi i den egna verksamheten förhåller oss till hållbarhetsaspekterna.

Solbergs hållbarhetspolicy innebär:

 • Att vi respekterar mänskliga rättigheter
 • Att vi visar hänsyn till miljö och arbetsvillkor
 • Att vi tar avstånd från korruption, mutor och bestickningar
 • Att vi följer lagar och förordningar

Solberg Communication on Progress 2021-2022

Vi på Solberg vill bidra till en hållbar utveckling. Det är en viktig del av vårt samhällsengagemang och våra grundläggande värderingar, och en av anledningarna till att vi valde att ansluta oss till FN:s Global Compact.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår Communication on Progress.

Vi eftersträvar att alltid göra de bästa hållbarhetsvalen i den dagliga verksamheten och målet är att vår verksamhet ska genomsyras av hållbarhetsfrågorna. Vi arbetar med konkreta och tydliga handlingsplaner och uppföljningsbara mål, med årlig uppföljning och redovisning till styrelsen.

Genom löpande utbildning och information vill vi hålla våra medarbetares kunskap och intresse på en hög nivå så att deras engagemang tas tillvara och sprids till intressenter och kunder. Vi är ödmjuka inför att hållbarhetsbegreppet är stort och ansvarsfullt och därmed ideligen förpliktigar till nya utmaningar och åtaganden. Vi tror på att det långsiktigt främjar vår och näringslivets utveckling.

Solberg erbjuder strategiska kommunikationstjänster och i vår verksamhet uppmuntrar vi våra kunder att integrera hållbarhetsinformation i sin kommunikation i enlighet med FN:s Globala mål för hållbar utveckling (mål 12.6).

Frågor som omfattas av vår policy i dagsläget är beskrivna i korthet nedan.

SOLBERGS 10 PUNKTER FÖR HÅLLBARHET:

 1. Respekt: Vi visar respekt och vill utveckla goda relationer till våra kunder och internt mot våra kollegor. Gentemot kund upprätthåller vi en hög integritet, agerar oberoende och professionellt. Alla befintliga och potentiella medarbetare behandlas lika oavsett kön, ålder och bakgrund. Diskriminering ska inte förekomma. Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön stödjer medarbetarnas välbefinnande och i och med detta även företagets långsiktiga lönsamhet. Friskvård och hälsokontroll erbjuds som en förmån för att alla ska må bra.

 2. Samarbetspartners: Solberg strävar efter att arbeta med partners och kunder som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Vi vill stimulera till en dialog som driver hållbarhetsfrågorna framåt och arbeta med partners som delar vår hållbarhetsambition. I beslut som rör samarbete med externa partners låter vi oss vägledas av internationellt etablerade riktlinjer och rekommendationer som FN:s Global Compact.

 3. Inköp: Solberg väljer i första hand produkter och tjänster med låg miljöpåverkan. Vi eftersträvar att endast köpa in efter behov, återanvända, reparera före nyköp, alternativt sälja begagnat eller skänka bort uttjänt utrustning.  Vi kommunicerar vår hållbarhetspolicy till våra inköpspartners och prioriterar underleverantörer som har miljöpolicy och miljöplan. Detta inkluderar inköp av tryckeritjänster, kontorspapper till skrivare, servrar, catering med mera. Våra inköp av tryck görs hos leverantörer som har miljöpolicy och miljöplan. I upphandlingar prioriterar vi tryckerier som stöder våra hållbarhetsambitioner, är ISO 14001- och FSC-certifierade. Fika och frukt som företaget erbjuder är i huvudsak närproducerade, ekologiska och/eller Fairtrade-produkter. Vid konferenser och liknande serveras  vegetarisk och/eller ekologisk mat. Inköpsansvarig säkerställer att produkter och tjänster som köps in uppfyller kraven i hållbarhetspolicyn. Ansvaret för dagliga inköp delegeras inom organisationen.

 4. Energianvändning: Solberg använder förnyelsebar/grön el. Vi eftersträvar en låg energianvändning genom att bland annat belysning, datorskärmar och skrivare har automatisk avstängning. Vid inköp av elkrävande utrustning väljer vi modeller med lägsta elförbrukning.

 5. Kontor, byggnation och underhåll: Ombyggnation och underhåll/städ av kontor görs på ett så hållbart sätt som möjligt. Material samt produktval är miljö- och/eller rättvisemärkta.

 6. Resor, logi och transporter: Solberg eftersträvar att använda de mest hållbara persontransporterna för optimal miljömässig och ekonomisk effektivitet. Vi väljer mindre miljöbelastande transportsätt för resor nationellt samt internationellt, i första hand tågresor men väljer också transportsätt utifrån det som är mest ekonomiskt hållbart för Solberg och våra kunder. Resornas klimatpåverkan följs upp årligen. Vi prioriterar hotell och konferensanläggningar som arbetar med hållbarhetsfrågor. När taxi anlitas väljer vi i första hand miljöbilar. Vid inköp av tjänstebilar väljer vi fordon som uppfyller innevarande miljöbilsdefinition. Alla som har tjänstebil erbjuds kurs i bränslesnål körning. Vi uppmuntrar våra medarbetare att använda cykel och kollektivtrafik vid lokala resor. De bud vi skickar går med företag som har miljöpolicy och -plan. Budtransporternas klimatpåverkan följs upp årligen.

 7. Resursanvändning: Solberg eftersträvar alltid att minimera uppkomsten av avfall. Vi återvinner och källsorterar och skickar i största möjliga omfattning dokumentation, offerter och fakturor elektroniskt.

 8. Utbildning: Solbergs medarbetare har alla en grundläggande generell utbildning kring hållbarhet. Utbildning inom hållbarhet genomförs kontinuerligt.

 9. Uppföljning: Hållbarhetspolicyn revideras årligen av ledningsgrupp, inköpsansvarig samt styrelse, med avsikt att minimera vår negativa påverkan på miljö och samhälle och ständigt förbättra hållbarhetsarbetet.  Hållbarhetsfrågorna är i så stor utsträckning som möjligt integrerade i verksamheten samt ansvarsområden.

 10. Ansvarsfördelning: Solbergs verksamhet har en övergripande hållbarhetsansvarig i VD, men hållbarhetsarbetet i verksamheten är allas gemensamma ansvar.


Håkan Solberg
Göteborg, juni 2018